مصاحبه های مطبوعاتی:

 

1. مصاحبه با مجله پرواز آزاد

 

2. مصاحبه با روزنامه خبر ورزشی

3. مصاحبه با مجله جام برتر

 

4. مصاحبه با روزنامه ورزشی 90